Technik BOZP

Technik BOZP

Zajišťujeme pro zaměstnavatele (zhotovitele) činnosti odborně způsobilé osoby v prevenci rizik v oblasti BOZP, technika BOZP a PO podle Zákoníku práce a požadavků zadávající společnosti, s přihlédnutím na specifika jejich činností, působíme jako externí dodavatel komplexních nebo dílčích služeb.

Zákoník práce uvádí: „Zaměstnavatel je povinen provádět úkony v prevenci rizik, tyto úkoly zajišťuje především svým odborně způsobilým zaměstnancem. Nemá-li odborně způsobilého zaměstnance a není-li sám odborně způsobilý, je povinen zajistit provádění úkolů v prevenci rizik prostřednictvím jiné odborně způsobilé osoby.“

Provádíme roční prověrky systému BOZP, analýzu a vyhodnocení rizik činnosti, připomínkujeme technologické a pracovní postupy, kontrolujeme aktuálnost a dodržování právních požadavků v platném znění, připravujeme podklady ke kategorizací prací, provádíme školení pracovníků a vedoucích pracovníků na úseku BOZP a PO, pomáháme šetřit pracovní úrazy včetně vyhotovení zápisu o úrazu, aktualizujeme dokumentaci BOZP a PO, pomáháme zaměstnavateli při kontrole státních orgánů.

Bezpečnostní technik na zahraničních projektech – SAFETY MANAGER

Zajišťujeme:

  • Odborný personál s komunikativní angličtinou
  • Poradenství v oblasti BOZP a PO
  • Bezpečnostní technici dodržují za zaměstnavatele legislativní požadavky na BOZP dané země, včetně interních směrnic a pravidel zahraničního investora: Safety Rules.
  • Máme zkušenosti se zakázkami v: USA, Rakousku, Slovensku a Bosně a Hercegovině