Nezávislé posouzení bezpečnosti na železnici

Nezávislé posouzení bezpečnosti na železnici

Konzultace, poradenská činnost, technická pomoc a vypracování dokumentace při realizaci uplatňování prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009, ve znění Prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/1136 ze dne 13. července 2015 (dále jen "nařízení").

Nařízení ukládá navrhovatelům za určitých podmínek aplikovat proces řízení rizik, který je definován v jeho příloze I.

Působost nařízení se týká všech změn železničního systému, tzn. změn technického, provozního nebo organizačního charakteru prováděných navrhovateli na dráhách celostátních, drahách regionálních.

Zajišťujeme:

  • posouzení významnosti změn dle čl. 4 nařízení a jejich vlivu na bezpečnost
  • zpracování dokumentace procesu řízení rizik, tj. aplikaci procesu řízení rizik dle přílohy I. nařízení (dokumentace CSM)
  • pomoc při zpracování "Prohlášení navrhovatele bezpečnosti" (dále jen "PNB") dokument, který vydává na základě čl. 16 nařízení navrhovatel ke každé deklarované změně

Správnost uplatňování uvedeného procesu navrhovatelem a jeho výsledek, tj. dosažení shody s bezpečnostními požadavky, posuzuje podle čl. 6 nařízení nezávislý subjekt pro posuzování. Výsledkem tohoto nezávislého posouzení bezpečnosti ( posouzení výše uvedené dokumentace)  je Zpráva o posouzení bezpečnosti – (dále jen „ZPB“) je dokument, kterým uznaný/akreditovaný subjekt pro posuzování po provedeném prověření potvrzuje, že navrhovatel na deklarovanou technickou, provozní nebo organizační změnu aplikoval proces řízení rizik popsaný v Příloze I nařízení, že identifikoval všechna nebezpečí, že proces aplikoval správně, tj. zvolil vhodnou metodu pro hodnocení přijatelnosti rizik a že usměrněním rizik na přijatelnou úroveň dospěl u předmětné změny ke shodě s bezpečnostními požadavky. ZPB navrhovatel přikládá jako přílohu k Prohlášení navrhovatele o bezpečnosti.

Zajistíme kontakt na subjekty s platným uznáním/akreditací podle čl. 7 nařízení pro zajištění  zprávy o nezávislém posouzení bezpečnosti.

KONTAKT NA CENOVU NABÍDKU:
Mgr. Svatava Hrubá, 733 531 355, svatava.hruba@arranogroup.cz