Technický dozor

Technický dozor

Chystáte-li se realizovat stavbu nebo ji již realizujete, máte jistě zájem na tom, aby byl váš objekt realizován kvalitně, efektivně, ve stanoveném časovém harmonogramu a s ohledem na minimalizaci vynaložených finančních prostředků.

Nabízíme vám AUTORIZOVANÉHO TECHNIKA VE VÝSTAVBĚ pro zajištění níže uvedených požadavků.

CO JE TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA:

Pojem technický dozor stavebníka není právně definován, ale je pojmem obecně používaným; používá jej také stavební zákon a autorizační zákon. Důležitou novinkou, kterou přinesl zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), je povinnost zajistit technický dozor stavebníka (investora) nad dodavatelsky prováděnou stavbou je-li, byť jen částečně, financována z veřejného rozpočtu (§ 152 odst. 5 cit. zákona).

Výkon technického dozoru by měl být organizován vždy podle rozsahu a stavebně technické povahy stavby tak, aby byla zajištěna spolehlivá kontrola provádění stavby. U rozsáhlých a technicky složitých staveb, vyžadujících trvalou přítomnost technického dozora na staveništi, by měl být technický dozor organizován jako stálý, u ostatních staveb postačí přítomnost technického dozorce jen v obdobích určených investorem.

TDs sleduje dodržování předpisů významných pro výstavbu, dodržování technických norem a jiných doporučení a standardů, pokud zabezpečují sjednanou nebo potřebnou kvalitu realizovaného díla. Osoba vykonávající dozor odpovídá spolu se stavebníkem za soulad prostorové polohy stavby s ověřenou dokumentací, za dodržení obecných požadavků na výstavbu, za bezbariérové užívání stavby a jiných technických předpisů a za dodržení rozhodnutí a jiných opatření vydaných k uskutečnění stavby.

NÁPLŇ ČINNOSTI TECHNICKÉHO DOZORU STAVEBNÍKA: