Koordinátor BOZP

Koordinátor BOZP

V PŘÍPRAVĚ A REALIZACI STAVBY určen ze zákona č. 309/2006 SB., v platném znění.

Budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele, je zadavatel stavby povinen písemně určit jednoho nebo více koordinátorů s přihlédnutím k druhu a velikosti stavby a její náročnosti na koordinaci opatření k zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce na staveništi. Koordinátor podle věty první musí být určen při přípravě stavby od zahájení prací na zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení do jejího předání zadavateli stavby, a při realizaci stavby od převzetí staveniště prvním zhotovitelem, do převzetí dokončené stavby zadavatelem stavby.

Společnost Arrano Group s.r.o. Vám zajistí splnění povinností dle zákona. Jsme připraveni poradit zadavateli stavby, jaké činnosti musí z hlediska BOZP splnit, aby se vyvaroval pokutám, které by mu mohly hrozit ze strany kontrolních orgánů (Oblastního inspektorátu práce). Zajistíme činnost Koordinátora BOZP v přípravě i realizaci stavby a připravíme všechny potřebné dokumenty, včetně plánu BOZP na staveništi, který musí splňovat požadavky přílohy č. 6 NV č. 591/2006 Sb. 

Kdo je koordinátor BOZP?

Koordinátor BOZP je odborně způsobilá osoba, jejímž úkolem je zajistit bezpečnost a ochranu zdraví při přípravě a realizaci stavby pro zadavatele stavby. Koordinuje pomocí plánu BOZP a technologických a pracovních postupů včetně rizik činnosti jednotlivých zhotovitelů na staveništi. Spolupracuje s odborně způsobilými osobami jednotlivých zhotovitelů. Je zpracovatelem plánu BOZP v přípravě stavby, který se následně v rámci realizace stavby aktualizuje.

Jaké jsou povinnosti zadavatele stavby?

Písemně určit Koordinátora BOZP v přípravě a realizaci staveb, dle zákonných podmínek. Nejlépe smluvně s určením konkrétní fyzické osoby, která výkon činnosti na staveništi bude provádět. Nechat zpracovat plán BOZP v přípravě stavby, který je součástí zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele. Zasmluvnit všechny zhotovitele k součinnosti s koordinátorem BOZP, nejlépe ve smlouvě o dílo. Předat koordinátorovi BOZP všechny potřebné informace pro jeho činnost, včetně osob, které se za něj na staveništi budou pohybovat. V případě písemného upozornění od koordinátora BOZP, že si zhotovitel opakovaně neplní povinnosti v oblasti BOZP, přijmout opatření k nápravě.

Jak pracuje koordinátor BOZP v přípravě a realizaci stavby?

Koordinátor se podílí na přípravné fázi stavby, kdy je v součinnosti s projektantem a výsledkem jejich činnosti je plán BOZP na staveništi. V realizaci spolupracuje se zhotovitelem stavby, včetně podzhotovitelů a na základě předaných technologických a pracovních postupů včetně rizik a opatření aktualizuje plán BOZP a koordinuje bezpečné provádění prací, k tomu mu slouží pořádání kontrolních dnů BOZP za účasti zhotovitelů na staveništi.

Jak poznat, že Koordinátor BOZP je neprofesionál?

Mnoho společností, které se živí činností Koordinátora BOZP si myslí, že si stačí udělat osvědčení z odborné způsobilosti k této činnosti a tím jeho povinnosti končí a profesinalita začíná. Mnohdy sami nevědí, jaké sankce může dostat zadavatel, zhotovitel a dokonce i oni sami. Častým jevem, je podezřele nízká cenová nabídka (ta plyne z nedostatků vědomostí, o této činnosti), pak nepochopení činnosti koordinátora BOZP v přípravě stavby, kdy ani neupozorní zadavatele stavby, že se vystavuje za neurčení v přípravné fázi sankci až 400.000 Kč. Častý jevem je i nekvalitně zpracovaný Plán BOZP, který není zpracován dle požadavků legislativy, a tak je i zadarmo drahý. Plán BOZP musí splňovat požadavky NV č. 591/2006 Sb., přílohy č. 6. 

Poslední docela dost očividný znak neprofesiální činnosti je vedení zápisu z KD BOZP, kdy zápis neobsahuje prezenční listinu s podpisy účastníků a hlavně kromě fotografií závad, neobsahuje žádná koordinační opatření. Neustále jen vyžaduje předávání analýzy rizik jednotlivých zhotovitelů a zapomíná na práci s technologickými a pracovními postupy v četně rizika a opatření k nim, v součinnosti se stavbyvedoucím. Koordinátor BOZP není bezpečnostní technik (odborně způsobilá osoba v prevenci rizik v oblsti BOZP), který jen chodí a kontroluje závady, ale je manažer, který se stavbyvedoucím plánuje bezpečné provádění prací a kontroluje dodržování plánu BOZP. Opravdový profesiál se pak pozná, když se stane závažná událost na stavbě a Koordinátor BOZP se nebojí o sobe, ale dokáže kvalifikovaně pomoci zadavateli stavby i zhotoviteli, jak řešit tyto události. Takto mohou činnost vykonávat Koordinátoři se zkušenostmi, praxí a vědomostmi, kteří se pořád vzdělávají v oboru a jen nefakturují (to dnes umí každý).

Odpovednost_KOO_staveniste.pdf

NOVELA ZÁKONA V KOSTCE VČETNĚ SANKCÍ PRO JEDNOLTIVÉ ÚČASTNÍKY: